ALGEMENE VOORWAARDEN FRIESLAND BOEIT

 

Artikel 1    Definities

 

  1. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Friesland Boeit een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Friesland Boeit een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  2. Product: De inzet van de Esch Cape, omvattende workshops, trainingen, escaperooms, VR-brillen of ander waar van stoffelijke of niet-stoffelijke aard welke Friesland Boeit via een offerte heeft aangeboden aan de opdrachtgever.
  3. Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Friesland Boeit, ten aanzien waarvan Friesland Boeit over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  4. Friesland Boeit: Friesland Boeit is gevestigd te Leeuwarden, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64116875.
  5. Esch Cape: Esch Cape is het hoofdproduct van Friesland Boeit, waaronder verstaan wordt alle activiteiten rondom Esch Cape, beschreven in artikel 1.2.
  6. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  7. Website: de website van Friesland Boeit, te weten www.frieslandboeit.nl
  8. Materiaal: informatiedragers, fysieke of menselijke middelen die de opdrachtgever aan Friesland Boeit ter beschikking stelt ter bevordering van de samenwerking tussen opdrachtgever en Friesland Boeit.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Friesland Boeit en een opdrachtgever, alsmede op alle door Friesland Boeit aan een opdrachtgever verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2.
Friesland Boeit wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

 

Artikel 3  Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een schriftelijk akkoord geeft op de door Friesland Boeit laatst geldende offerte.

3.2.
Definitieve acceptatie van de overeenkomst kan pas plaatsvinden nadat; Friesland Boeit de locatie van plaatsing van Esch Cape van de opdrachtgever heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen, zij het op afstand of zij het in persoon; Friesland Boeit de datum van plaatsing bevestigt na het akkoord van de opdrachtgever.

3.3.
De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de opdrachtgever niet overdraagbaar aan derden.

3.4.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

 

Artikel 4  Prijzen

4.1.
De door Friesland Boeit gehanteerde prijzen staan vermeld op de offerte en zijn exclusief btw en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop van het product vallende rechten en kosten. De order door de opdrachtgever wordt geacht in te houden het akkoord van de opdrachtgever met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de opdrachtgever een op de offerte bijgevoegde optie wil lichten, leidt zulks tot een meerprijs welke aangegeven is in de offerte. Deze zal door Friesland Boeit in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

4.2.
Indien de prijzen, voordat Friesland Boeit in staat is gesteld tot beoordeling van de door de opdrachtgever aan te leveren locatie, door Friesland Boeit worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De opdrachtgever dient Friesland Boeit binnen vijf dagen na ontvangst van de door Friesland Boeit verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Friesland Boeit en de opdrachtgever geen overeenkomst tot stand.

4.3.
In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Friesland Boeit zonder btw in rekening brengt, zal Friesland Boeit op de factuur het btw-nummer van de opdrachtgever vermelden. Indien het btw-nummer aan Friesland Boeit niet bekend is en op verzoek van Friesland Boeit niet bekend wordt gemaakt dient Friesland Boeit btw te berekenen.
De opdrachtgever vrijwaart Friesland Boeit voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Friesland Boeit lijdt indien blijkt dat de opdrachtgever in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Friesland Boeit niet bekende redenen Friesland Boeit op verzoek van de opdrachtgever ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd

4.4.
Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

 

Artikel 5   Betaling

5.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening NL62 INGB 0006.9191.75 ten name van Friesland Boeit te Leeuwarden (BIC: INGBNL2A), binnen dertig dagen na de factuurdatum.

 

Artikel 6  Locatie

6.1.
De plaats van de levering van Esch Cape is het locatieadres dat de opdrachtgever opgeeft aan Friesland Boeit.

6.2.
De opdrachtgever garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van plaatsing en levering door een vrachtwagen langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

6.3.
De opdrachtgever garandeert dat de Esch Cape overdekt staat, op een vooraf besproken plaats. Bij wijziging van de locatie of positie kan Friesland Boeit de opdracht, zonder gevolgen, annuleren.

 

Artikel 7  Verzuim/aansprakelijkheid

7.1
Indien Friesland Boeit ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Friesland Boeit terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de opdrachtgever restitueren.

7.2.
In geval Friesland Boeit met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de opdrachtgever de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Friesland Boeit het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de overeengekomen prijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

 

7.3.
Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Friesland Boeit voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Friesland Boeit slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Friesland Boeit is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Friesland Boeit. De aansprakelijkheid van Friesland Boeit is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Friesland Boeit beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Friesland Boeit is tekortgeschoten.

7.4.
Friesland Boeit dient het geleverde product terstond na plaatsing op locatie op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de opdrachtgever zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Friesland Boeit te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Friesland Boeit en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 8  Ter beschikking gesteld materiaal

8.1.
De opdrachtgever stelt eventueel materiaal op locatie en de locatie zelf op eigen risico ter beschikking aan Friesland Boeit.

Friesland Boeit zal de ter beschikking gestelde locatie en materiaal met de in redelijkheid van Friesland Boeit te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Friesland Boeit niet aansprakelijk voor de daardoor door de opdrachtgever geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Friesland Boeit, behoudens voor zover Friesland Boeit ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Friesland Boeit afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Friesland Boeit beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Friesland Boeit berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

8.2.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Friesland Boeit is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Friesland Boeit is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

 

Artikel 9  Intellectuele eigendomsrechten

9.1.
Friesland Boeit accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Friesland Boeit door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de opdrachtgever Friesland Boeit voor alle schade die Friesland Boeit ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Friesland Boeit door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Friesland Boeit veroorzaakte kosten.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1.
Op al onze aanbiedingen en met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2.
Geschillen voortvloeiende uit met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.